Alles over uw persoonsgegevens

Privacyverklaring

Bedankt voor je bezoek aan onze website fin-care.be. Wij zijn blij met je belangstelling in onze onderneming.

Bij ons kan je rekenen op een kwalitatieve dienstverlening. De bescherming van jouw persoonsgegevens is hierbij uiterst belangrijk voor ons. Wij stellen alles in het werk om jouw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat je jouw persoonsgegevens veilig aan ons kunt toevertrouwen. Zo gaan wij steeds op een veilige en discrete manier om met persoonsgegevens en werden passende beschermingsmaatregelen genomen om verlies, wijzigingen, toegang door onbevoegden en/of elke andere onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens te vermijden.

Wij willen transparant zijn over hoe wij (als verwerkingsverantwoordelijke) jouw persoonsgegevens verwerken en wat wij met jouw persoonsgegevens doen. Meer informatie daarover lees je in deze privacyverklaring.

Wie zijn wij?

FINCARE BV, met zetel te 3630 Maasmechelen, Heirstraat 15 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0673.598.781 (hierna, ‘FinCare’, ‘wij’ of ‘we’).

Je kan ons contacteren via de volgende contactgegevens:

Adres
Greenville
Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren

Telefoon
+32 11 39 75 62

E-mail
[email protected]

Wij verwerken jouw persoonsgegevens steeds volgens de geldende wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna, de ‘AVG’), en de toepasselijke nationale uitvoeringswetgeving.

Enkele begrippen toegelicht

Voor de toepassing van deze privacyverklaring wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Het gaat met andere woorden om alle informatie op basis waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Daartoe behoren bijvoorbeeld je naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook je IP-adres. 

Het begrip ‘verwerken’ is heel ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, combineren, archiveren en wissen van gegevens.

Verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens (“verwerkingsverantwoordelijke”)

FinCare is in bepaalde gevallen verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

In dat geval zijn wij, zoals de AVG het noemt, de “verwerkingsverantwoordelijke” van jouw persoonsgegevens. Dit betekent concreet dat FinCare, eventueel samen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens vaststelt.

Opgelet: voor het merendeel van de gegevensverwerkingen treden wij op als “verwerker” voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit is het geval wanneer wij, ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke (bv. een verzekeringsmaatschappij), specifieke persoonsgegevens van je verzamelen en verwerken voor bepaalde doeleinden die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt bepaald (bv. met het oog op het aanbieden van bepaalde verzekeringsproducten).

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen onder meer persoonsgegevens wanneer je:

 • onze website bezoekt;
 • ons een vraag stelt, een afspraak boekt of een bericht stuurt via jouw klantenzone;
 • ons contacteert via het contactformulier op de website, per e-mail of per telefoon;
 • op de hoogte wenst te blijven van onze diensten;
 • het formulier invult om onze minigids met handige tips over financiën te ontvangen;
 • wanneer je een bepaalde vraag stuurt via onze blog.

Wij beogen geen persoonsgegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. Deze jongeren mogen zonder toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, geen persoonsgegevens aan ons doorgeven of een toestemmingsverklaring afleggen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij, waarom en gebaseerd op welke rechtsgrond?

In onderstaande tabel lees je:

 • kolom 1: welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
 • kolom 2: waarom wij dit doen (de ‘doeleinden’);
 • kolom 3: op welke rechtsgrond de verwerking is gebaseerd; en
 • kolom 4: hoelang wij de persoonsgegevens bewaren (de ‘bewaartermijn’).

Elke verwerkingsactiviteit van jouw persoonsgegevens gebeurt voor één of meerdere specifieke doeleinden.

Daarnaast is er steeds een aantoonbare rechtsgrond voor elke verwerking. De toepasselijke rechtsgrond, die je terugvindt in de derde kolom ‘rechtsgrond’, heeft de volgende betekenis:

 • ‘Toestemming’: je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
 • ‘Overeenkomst’: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent;
 • ‘Gerechtvaardigd belang’: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, behalve wanneer jouw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen;
 • ‘Wettelijke verplichting’: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als verwerkingsverantwoordelijke rust.

Categorieën van persoonsgegevens

Doeleinden

Rechtsgrond

Bewaartermijn

Naam, voornaam, functietitel, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens, noodzakelijke informatie in verband met jouw inkomsten en uitgaven

Om je passend advies te kunnen verstrekken

Overeenkomst

Voor zolang onze overeenkomst om advies te verstrekken geldig is en eventueel tot 10 jaar daarna in geval van een (juridisch) geschil

Naam, voornaam, contactgegevens, noodzakelijke informatie in verband met jouw adviesvraag

Service voor, tijdens of na dienstverlening en klachtenbehandeling

Overeenkomst

Voor zolang onze overeenkomst om advies te verstrekken geldig is en eventueel tot 10 jaar daarna in geval van een (juridisch) geschil

Naam, voornaam, e-mailadres, gebruikersnaam/inlognaam en wachtwoord

Om je te registreren als klant in onze klantenzone

Overeenkomst

Voor zolang onze overeenkomst om advies te verstrekken geldig is en eventueel tot 10 jaar daarna in geval van een (juridisch) geschil

Identificatiegegevens (taalkeuze, IP-adres en IMEI-code, sessiegegevens)

Om je toegang te verschaffen tot onze website

Gerechtvaardigd belang

Tot het einde van je bezoek aan onze website

Identificatie– en contactgegevens (voornaam, naam, telefoon, e-mailadres) en de inhoud van jouw vraag/bericht

Beantwoording van jouw vraag of bericht

Toestemming

Voor zolang als jouw vraag of bericht behandeld wordt door ons en eventueel tot 10 jaar daarna in geval van een (juridisch) geschil

Identificatie– en contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, taalkeuze), IP-adres en IMEI-code

Om u te informeren over onze diensten (bv. dmv een nieuwsbrief)

Toestemming

Tot wanneer jij je uitschrijft, waarmee je uitdrukt dat je niet langer wenst geïnformeerd te blijven over onze diensten

Naam, voornaam, betalingsgegevens en overige documenten in het kader van de anti witwaswetgeving

Om aan onze wettelijke verplichting inzake anti witwas te voldoen

Wettelijke verplichting

Voor zolang als wettelijk verplicht

Uw privacyrechten

Om je meer controle te geven over de verwerking van jouw persoonsgegevens, beschik je over heel wat rechten. Deze rechten zijn, onder andere, vastgelegd in artikelen 15-22 AVG.

Je beschikt over de volgende rechten:

 • Het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken (art. 15 AVG):
  Je hebt het recht om op ieder ogenblik van ons te vernemen of wij al dan niet jouw persoonsgegevens verwerken. Als wij ze verwerken, dan heb jij het recht om deze persoonsgegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over:
  1. de verwerkingsdoeleinden;
  2. de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
  3. de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
  4. de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
  5. het bestaan van jouw privacy rechten;
  6. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
  7. de bron van de persoonsgegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen;
  8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

  Als wij je geen toegang kunnen geven tot jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld omwille van wettelijke verplichtingen), laten wij je weten waarom dat niet mogelijk is.

  Ook kan je een kosteloze kopie verkrijgen van de verwerkte persoonsgegevens in een begrijpelijke vorm. Let wel, wij kunnen een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten te dekken voor elke bijkomende kopie die je opvraagt.

 • Het ‘recht op vergetelheid’ (het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te wissen) (art. 17 AVG):
  Je kan ons in bepaalde gevallen vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. In dit geval dien je er evenwel rekening mee te houden dat wij je geen service meer kunnen bieden indien je dat wenst. Houd er ook rekening mee dat jouw recht op vergetelheid niet absoluut is. Wij hebben het recht om jouw persoonsgegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor, onder meer, de uitvoering van de overeenkomst, de naleving van een wettelijke verplichting of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. We zullen je daarover nader informeren in ons antwoord op jouw verzoek.
 • Het recht op verbetering en aanvulling (art. 16 AVG):
  Wanneer jouw persoonsgegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn, kan je ons vragen om deze onjuistheden of onvolledigheden te laten verbeteren.
 • Het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens (art. 20 AVG):
  Ook heb je het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvoor je toestemming hebt gegeven, door ons te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover het technisch mogelijk is, bezorgen wij jouw persoonsgegevens rechtstreeks aan de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke.
 • Het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG):
  Indien één van de volgende elementen van toepassing is, kan je ons verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken:
   1. je betwist de juistheid van die persoonsgegevens (in dit geval wordt het gebruik ervan beperkt gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren);
   2. de verwerking van jouw persoonsgegevens is onrechtmatig;
   3. wij hebben jouw persoonsgegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar je hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
   4. zolang er geen beslissing is genomen over de uitoefening van jouw recht op bezwaar tegen de verwerking, kan je verzoeken om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken.
 • Het recht van bezwaar (art. 21 AVG):
  Je kan op grond van jouw bijzondere situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, indien deze verwerking kadert in ons gerechtvaardigd belang of in de vervulling van een taak van algemeen belang. Wij staken in dat geval de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij we dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan die van jezelf, of wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
 • Het recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden (artikel 22 AVG):
  Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat is genomen uitsluitend op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking en die je aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft en die zonder substantiële menselijke tussenkomst tot stand komt. In drie situaties kan jij je niet op dit recht beroepen:
   1. als een wet dit toelaat (bijvoorbeeld ter voorkoming van belastingfraude);
   2. als de besluitvorming berust op een uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene; of
   3. als dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, of de uitvoering van een overeenkomst (let wel, hierbij maken wij steeds geval per geval een afweging of er minder privacy invasieve methoden bestaan om de overeenkomst te sluiten of uit te voeren).
 • Het recht om uw toestemming in te trekken (art. 7 AVG):
  Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming, kan u deze toestemming te allen tijde weer intrekken op eenvoudig verzoek.

Uitoefenen van jouw rechten

Om deze rechten uit te oefenen, kan je ons per e-mail contacteren op het volgende e-mailadres: [email protected]

Om jouw identiteit te kunnen nagaan, vragen wij je om een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart mee te sturen.

Je kan al deze rechten kosteloos uitoefenen, tenzij jouw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is (bijvoorbeeld vanwege het repetitieve karakter). In dat geval hebben wij het recht om je een redelijke vergoeding aan te rekenen of te weigeren om gevolg te geven aan je verzoek.

Doorgeven aan derden

Wij zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend doorgeven aan derden conform de wettelijke bepalingen, wanneer jij daarvoor toestemming hebt verleend of wanneer dit nodig is voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen, leveranciers die ons helpen bij de verwerking van jouw persoonsgegevens, etc. 

Verder geven wij geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen (bv. doorgifte aan overheidsinstanties zoals toezichthoudende of rechtshandhavingsinstanties).

Categorieën van ontvangers

Binnen onze onderneming, zien wij erop toe dat jouw persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor personen die deze nodig hebben om te voldoen aan de contractuele en wettelijke verplichtingen.

In bepaalde gevallen worden onze medewerkers bij het uitvoeren van hun taken ondersteund door externe dienstverleners. Met betrekking tot gegevensbescherming is met al deze medewerkers een overeenkomst afgesloten om erop toe te zien dat zij jouw persoonsgegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader beheren.

Doorgiften aan derde landen

We geven jouw persoonsgegevens uitsluitend door aan verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken in derde landen, voor zover we hiertoe wettelijk gerechtigd zijn of indien dit noodzakelijk is om een dossier te behandelen.

Voor zover dergelijke doorgiften nodig zijn, nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens in hoge mate worden beschermd en dat alle doorgiften van persoonsgegevens buiten de EER rechtmatig plaatsvinden. Indien er een doorgifte plaatsvindt naar een land buiten de EER, waarvoor de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat het land een passend niveau van bescherming biedt, is de doorgifte steeds onderworpen aan een overeenkomst die voldoet aan alle vereisten voor doorgiften aan derde landen, zoals passende waarborgen en de goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld door de Europese Commissie.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij hebben redelijke en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige dan wel opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Zo bewaren wij jouw persoonsgegevens steeds op een beveiligde plaats zodat derden geen toegang hebben tot jouw persoonlijke gegevens.

Bewaren van jouw persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang deze noodzakelijk zijn voor verwezenlijking van het beoogde doel. Jij dient er rekening mee te houden dat tal van (wettelijke) bewaartermijnen ertoe leiden dat persoonsgegevens opgeslagen (moeten) blijven. Voor zover geen bewaarplicht bestaat, worden de gegevens routinematig gewist nadat het doel waarvoor ze zijn verzameld, is verwezenlijkt.

Daar komt bij dat wij persoonsgegevens kunnen bewaren als jij ons hiervoor toestemming heeft verleend (bijvoorbeeld indien jij je inschrijft voor onze nieuwsbrief) of als het mogelijk is dat wij deze gegevens nodig hebben in het kader van een rechtsvordering. In dat laatste geval dienen we bepaalde persoonsgegevens te gebruiken als bewijsmiddelen. Met dat doel bewaren we bepaalde persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijn, die tot dertig jaar kan bedragen; de gebruikelijke verjaringstermijn in verband met persoonlijke rechtsvorderingen bedraagt tien jaar.

Klachten?

We doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens te beschermen. Indien je een klacht hebt over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kan je dit aan ons melden via onze contactgegevens zoals vermeld in het begin van deze privacyverklaring, zodat wij hier zo snel mogelijk aan kunnen tegemoetkomen.

Je kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De autoriteit die toezicht houdt op onze organisatie is de Gegevensbeschermingsautoriteit, met volgende contactgegevens:

Website:
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Contactgegevens:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
 [email protected]

Heb je nog vragen?

Dan mag je steeds contact met ons opnemen via telefoon, e-mail of per brief. Wij beantwoorden graag je vragen.

Wijzigingen

Om tegemoet te komen aan feedback of om veranderingen in onze verwerkingsactiviteiten te weerspiegelen, kunnen we deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van deze verklaring te raadplegen op onze website.