FinCare

Algemene voorwaarden

Toepassing

Art. 1. Deze algemene voorwaarden betreffen de overeenkomst tussen de cliënt en FinCare bvmet maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren (België), Centrum-Zuid 1111, met ondernemingsnummer 0673.598.781 (RPR Antwerpen) (hierna FinCare”).

Art. 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens FinCaregeleverde of te leveren diensten en op alle rechtsverhoudingen die in dit verband tussen FinCare en derden tot stand komen. De toepassing van algemene voorwaarden van de cliënt of enige voorwaarden waarnaar van de cliënt afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbijuitdrukkelijk uitgesloten.

Tarieven, kosten en voorschoten

Art. 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen alle opdrachten op uurbasis tegen de uurtarieven van FinCare worden uitgevoerd. De standaard uurtarieven die door FinCareworden gehanteerd, zijn de tarieven die werden afgesproken bij aanvang van de dienstverlening en het voorwerp kunnen uitmaken van een opdrachtbrief. Bij gebreke aan een opdrachtbrief zal FinCare de tarieven in alle redelijkheid en volgens de gebruiken in de sector bepalen. FinCare mag haar uurtarieven aanpassen in functie van de aard van de zaak, de inzet, de moeilijkheidsgraad, de specialisatie en de ervaring van de behandelende adviseur en het dringend karakter van de opdracht. Voorts mag FinCare kan FinCare haar standaard uurtarieven bij aanvang van een nieuw boek- of kalenderjaar tevens aanpassen.

Art. 4. De tarieven van FinCare zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, inclusiefalgemene kantoor- en administratiekosten. Kosten die werden gemaakt door derden, alsookbijzondere in het kader van het dossier gemaakte onkosten die door FinCare (“Out of pocket”)werden voorgeschoten, worden echter afzonderlijk doorgerekend aan de cliënt..

Art. 5. FinCare heeft het recht om, zowel voor aanvang van als tijdens haar werkzaamheden, aan de cliënt een voorschot te vragen d.m.v. een provisienota. De werkzaamheden zullen pas worden aangevat of voortgezet na de betaling van deze provisie. Ook kosten zullen slechts worden voorgeschoten mits betaling van de vermelde provisie. Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan FinCare, voorafgaand aan een gedetailleerde tussentijdse staat of eindstaat. In de eindstaat worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht. Aan nieuwe cliënten wordt vooraf steeds een voorschot gevraagd, waarvan het bedrag afhankelijk is van de te verrichten werkzaamheden en/of voor te schieten kosten.Voorschotten kunnen steeds gevraagd worden wanneer de aard van de zaak en/of de te verrichten werkzaamheden dit vereisten, alsook wanneer er twijfel is over de solvabiliteit van de cliënt en/of er kosten moeten worden voorgeschoten.

Art. 6. Alle hierboven vermelde bedragen zijn nog te vermeerderen met het toepasselijk btw-percentage.

Art. 7. Alle facturen van FinCare dienen door de cliënt door middel van overschrijving op een op de factuur vermeld rekeningnummer te worden betaald binnen de dertig dagen na factuurdatum. Alle onbetaalde voorschotfacturen of kostenstaten worden van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 12% per jaar, te rekenen van de factuurdatum, en een forfaitaire vaste vergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR. Voorts heeft FinCare recht op vergoeding van gerechtskosten en rechtsplegingsvergoeding, indien een gerechtelijke invorderingsprocedure wordt ingeleid.

Art. 8. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een factuur, dient hij deze, op straffe van verval,binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

Art. 9. FinCare behoudt zich het recht voor om al haar werkzaamheden op te schorten, tot op het ogenblik dat alle facturen integraal betaald zijn, dan wel om de overeenkomst met de cliënt te beëindigen, dit met onmiddellijke ingang. FinCare kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van de overeenkomst met de cliënt. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag maakt alle facturen van FinCare opeisbaar, zelfs wanneer deze nog niet vervallen zouden zijn.

Art. 10. Indien de belangen van meerdere cliënten worden behartigd in het kader van dezelfdezaak, dan zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de facturen die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in deze algemene voorwaarden en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke cliënt de facturen werden gericht.

Middelenverbintenis – aansprakelijkheid

Art. 14. De verplichtingen van FinCare behelzen louter een middelenverbintenis, tenzij (i)uitdrukkelijk anders overeengekomen of (ii) uit de aard van de verbintenis volgt. FinCare is niet aansprakelijk bij overmacht of vreemde oorzaak. Verder zal FinCare bij de keuze van niet in zijn organisatie werkzame derden (waaronder buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners zoals onder meer een post- of koeriersbedrijf of een bank of financiële instelling) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. FinCare is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

Art. 15. FinCare is niet aansprakelijk voor de fouten of tekortkomingen van dienstdoende ambtenaren (o.a. schadebeheerders, polisbeheerders, , …), noch voor de achterstand en/of trage behandeling van dossiers voor gedingbeslechtende instanties.

Art. 16. FinCare is verzekerd voor de beroepsaansprakelijkheid in het kader van de door decliënt toevertrouwde opdracht. Enkel de voorwaarden en de bedragen die in laatstgenoemde verzekering zijn opgenomen zijn van toepassing. De cliënt aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij zou lijden ingeval van eventuele beroepsfout(en) begrensd is tot het door de verzekering uitbetaald bedrag, dan wel, bij gebreke daaraan, tot het bedrag van de voor de betreffende opdracht in rekening gebracht honorarium, met uitzondering van het geval van kwade trouw of opzettelijke fout. De polis, dan wel een certificaat van deze polis, kan op eenvoudig verzoek worden verkregen.

Art. 17. Aanspraken met betrekking tot diensten verleend door FinCare kunnen enkel gericht worden tegen FinCare. Voor zover de wet zou toelaten dat vennoten, medewerkers of werknemers van FinCare persoonlijk kunnen worden aangesproken, gelden ook voor hen alle bepalingen in deze algemene voorwaarden.

Art. 18. FinCare zal te allen tijde gehouden zijn om de wettelijke bepalingen inzake kredietovereenkomsten alsmede de wettelijke verplichtingen van kredietbemiddelaars, met in het bijzonder de artikelen in boek VII van het Wetboek Economisch Recht, na te leven.

Informatie en confidentialiteit

Art. 14. De verplichtingen van FinCare behelzen louter een middelenverbintenis, tenzij (i)uitdrukkelijk anders overeengekomen of (ii) uit de aard van de verbintenis volgt. FinCare is niet aansprakelijk bij overmacht of vreemde oorzaak. Verder zal FinCare bij de keuze van niet in zijn organisatie werkzame derden (waaronder buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners zoals onder meer een post- of koeriersbedrijf of een bank of financiële instelling) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. FinCare is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

Art. 15. FinCare is niet aansprakelijk voor de fouten of tekortkomingen van dienstdoende ambtenaren (o.a. schadebeheerders, polisbeheerders, , …), noch voor de achterstand en/of trage behandeling van dossiers voor gedingbeslechtende instanties.

Art. 16. FinCare is verzekerd voor de beroepsaansprakelijkheid in het kader van de door decliënt toevertrouwde opdracht. Enkel de voorwaarden en de bedragen die in laatstgenoemde verzekering zijn opgenomen zijn van toepassing. De cliënt aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij zou lijden ingeval van eventuele beroepsfout(en) begrensd is tot het door de verzekering uitbetaald bedrag, dan wel, bij gebreke daaraan, tot het bedrag van de voor de betreffende opdracht in rekening gebracht honorarium, met uitzondering van het geval van kwade trouw of opzettelijke fout. De polis, dan wel een certificaat van deze polis, kan op eenvoudig verzoek worden verkregen.

Art. 17. Aanspraken met betrekking tot diensten verleend door FinCare kunnen enkel gericht worden tegen FinCare. Voor zover de wet zou toelaten dat vennoten, medewerkers of werknemers van FinCare persoonlijk kunnen worden aangesproken, gelden ook voor hen alle bepalingen in deze algemene voorwaarden.

Art. 18. FinCare zal te allen tijde gehouden zijn om de wettelijke bepalingen inzake kredietovereenkomsten alsmede de wettelijke verplichtingen van kredietbemiddelaars, met in het bijzonder de artikelen in boek VII van het Wetboek Economisch Recht, na te leven.

Beëindiging van de overeenkomst

Art. 24. Zowel de cliënt als FinCare hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde metonmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen.

Art. 25. De cliënt is in dit geval verplicht om alle prestaties en kosten tot op de datum vanbeëindiging van de overeenkomst te voldoen. FinCare maakt daartoe een eindstaat van tarieven en kosten op en bezorgt deze aan de cliënt.

Art. 26. FinCare bezorgt de cliënt op eerste verzoek zijn dossier terug.

Art. 27. FinCare is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

Identificatieplicht

Art. 28. Het preventieve luik van de antiwitwaswetgeving, zoals deze van tijd tot wordtgewijzigd, is eveneens van toepassing op het makelaarschap. De antiwitwaswetgeving beoogt de beteugeling van diverse witwaspraktijken. Makelaars dienen in het kader van het preventieve luik bepaalde transacties te melden en een aantal administratieve verplichtingen te vervullen. Een melding van bepaalde verdachte transacties dient te gebeuren aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Verder is op grond van een wettelijk ingesteldeidentificatieplicht Fincare verplicht de identiteit van de cliënt te controleren. Het is FinCare, alsook de behandelende adviseur verboden om de cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld en/of dat er een onderzoek aan de gang is.

Diverse bepalingen

Art. 28. Het preventieve luik van de antiwitwaswetgeving, zoals deze van tijd tot wordtgewijzigd, is eveneens van toepassing op het makelaarschap. De antiwitwaswetgeving beoogt de beteugeling van diverse witwaspraktijken. Makelaars dienen in het kader van het preventieve luik bepaalde transacties te melden en een aantal administratieve verplichtingen te vervullen. Een melding van bepaalde verdachte transacties dient te gebeuren aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Verder is op grond van een wettelijk ingesteldeidentificatieplicht Fincare verplicht de identiteit van de cliënt te controleren. Het is FinCare, alsook de behandelende adviseur verboden om de cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld en/of dat er een onderzoek aan de gang is.