FinCare

Disclaimer

Bedankt voor je bezoek aan onze website!

De website wordt beheerd door en is het exclusieve eigendom van FINCARE BV, met zetel te 3630 Maasmechelen, Heirstraat 15 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0673.598.781 (hierna: ‘FinCare’, ‘wij’ of ‘we’).

Je kan ons contacteren via de volgende contactgegevens:

Adres
Greenville
Centrum-Zuid 1111
3530 Houthalen-Helchteren

Telefoon
+32 11 39 75 62

E-mail
[email protected]

Wanneer je onze website bezoekt , aanvaard je de onderstaande voorwaarden voor toegang en gebruik van onze website:

Algemeen

In deze disclaimer wordt onder de volgende termen verstaan:

 • gebruik: laden, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen van (formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, opslaan, doorsturen, verspreiden, gebruik maken van diensten, verrichten van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren) of enige andere handeling of gebruik van de website;
 • jij: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet vertegenwoordigd, die zich toegang verschaft tot deze website en/of er gebruik van maakt;
 • de inhoud: omvat teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten, tekst of inhoud die in de website zijn opgenomen;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, zoals verlies van gegevens of voorwerpen, verlies van inkomsten, winst of andere economische verliezen.

FinCare behoudt zich het recht voor om je de toegang tot en/of het gebruik van de website en de op de website aangeboden diensten te ontzeggen indien je de bepalingen en voorwaarden van deze disclaimer niet naleeft. FinCare heeft daartoe het recht om de toegang en het gebruik van de website te monitoren.

Inhoud van de website

 • De informatie die via de website wordt verzameld (via verwijzingen of hyperlinks naar andere websites en apps die geen eigendom zijn van FinCare) en de andere inhoud die u raadpleegt, hebben een louter informatieve waarde. FinCare kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de informatie, afbeeldingen, teksten, hyperlinks of werken van intellectuele of industriële eigendom op de website die niet de eigendom zijn van FinCare.

 • FinCare verschaft de inhoud van de website “in de staat waarin deze zich bevindt”, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid of volledigheid, de deugdelijkheid of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Ondanks de grote zorg die FinCare aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat bepaalde informatie die wordt verstrekt en/of gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Druk-, spel- of andere soortgelijke fouten in documenten of andere inhoud, van welke aard dan ook, dat door FinCare of door derden op de website is gepubliceerd, kunnen in geen geval enige verbintenis scheppen of aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid jegens FinCare of de aan haar gelieerde vennootschappen.

 • FinCare spant zich in om de website regelmatig bij te werken en/of aan te vullen. De inhoud van de website is bijgevolg vatbaar voor wijzigingen en kan dus zonder voorafgaande kennisgeving en naar goeddunken van FinCare worden gewijzigd. FinCare en de aan haar gelieerde vennootschappen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een update, aanvulling of wijziging van de inhoud van de website (desktop en mobiel).

Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle intellectuele, industriële en andere (eigendoms)rechten op de website en op alle informatie die zich op de website bevindt of erop is geplaatst, in welke vorm dan ook, berusten bij FinCare, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar licentiehouders. De website en de inhoud daarvan zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en mogen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend. De website en de inhoud ervan mogen niet worden gereproduceerd, overgedragen, verspreid, gecirculeerd, gecommercialiseerd of meegedeeld zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van FinCare. Door enige informatie op de website te plaatsen, aanvaardt u de overdracht van alle rechten hierop aan FinCare.
 • FinCare kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor informatie, afbeeldingen, tekst, hyperlinks of werken van intellectuele of industriële eigendom die door jou of door derden op de website worden geplaatst. FinCare is niet verantwoordelijk voor de controle van de juistheid en de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving van de verstrekte informatie, in het bijzonder afbeeldingen, teksten, hyperlinks en andere werken met intellectuele, industriële of andere eigendomsrechten, of het bestaan van intellectuele eigendomsrechten van derden. FinCare behoudt zich het recht voor om informatie die inbreuk (kan) maken op de toepasselijke wet- of regelgeving of op de intellectuele, industriële of andere eigendomsrechten van derden, te weigeren en/of van de website te verwijderen.

 • Ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk vormen op intellectuele of industriële eigendomsrechten, regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, publicaties en/of communicatie in de breedste zin van het woord. Jij verklaart en garandeert dat jouw toegang tot en gebruik van de website en alle informatie die je eventueel in welke vorm dan ook naar de website uploadt, in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving en geen inbreuk maakt op intellectuele, industriële of andere rechten van derden. Jij verbindt je ertoe FinCare, de met haar gelieerde vennootschappen en haar licentiehouders volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke schade, gerechtelijke of andere maatregelen, veroordelingen en alle andere mogelijke kosten die voortvloeien uit uw toegang tot en gebruik van de website en jouw inzending van informatie, beelden, teksten, hyperlinks of werken van intellectuele of industriële eigendom en voor alle aanspraken van derden die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

Privacy en gegevensbescherming

 • Wij hechten waarde aan jouw privacy en verbinden ons ertoe jouw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de toepasselijke nationale uitvoeringswetten en -regelingen.

 • Als je meer wilt weten hierover, kan je onze privacyverklaring en/of cookiebeleid raadplegen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • De website wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil, klacht of argument in verband met de website, de inhoud ervan of deze disclaimer zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Tongeren bevoegd om dat geschil, die klacht of dat argument te beslechten, behalve wanneer je een consument bent in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht, in welk geval de rechtbanken van uw woonplaats bevoegd zijn.
 • In geval van geschillen, klachten of betwistingen zal een gedrukte versie van deze disclaimer worden beschouwd als een juridisch bindend document in gerechtelijke en/of administratieve procedures.

Laatste update: 18.12.2021